Polyester-Mörtel

MIT-SP Polyester-Mörtel, styrolfrei